Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

UWAGA! Najnowszy komunikat odnośnie sytuacji powodziowej na południu Polski! WAŻNE!

sm 12:24 23 maja 2019
fot. KPRM
W Krakowie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zakończyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. W naradzie uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele policji, wojska oraz straży pożarnej. Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację na południu Polski i ustalono dalsze działania.

Małgorzata Sikora dyrektor krakowskiego zarządu Wód Polskich wraz z Wicepremier Beatą Szydło wizytują obiekty hydrotechniczne w Małopolsce. W najbliższym czasie odwiedzą Stopień Wodny Kościuszko. O godzinie 12.00 zbierze się sztab dla województwa śląskiego. W obradach zespołu zarządzania kryzysowego, wraz z prezesem Wód Polskich, uczestniczył będzie Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Omówiona zostanie sytuacja w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bielskiego.

 

Pracownicy Wód Polskich wspomagają działania Straży Pożarnej i innych służb na terenach dotkniętych podtopieniami. Pracownicy nadzorów wodnych i zarządów zlewni monitoruje stany wód, stan techniczny wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń wodnych. Grupy fachowców są rozlokowane w newralgicznych punktach akcji powodziowej, służą pomocą w pracach technicznych. Na podstawie informacji przekazywanych przez Wody Polskie sztaby kryzysowe podejmują decyzje dotyczące m.in. umacniania wałów, układania worków z piaskiem. Wody Polskie przekierowały do Małopolski, na południe Śląska i na Podkarpacie specjalistów z innych województw.

 

SYTUACJA HYDROLOGICZNA NA POŁUDNIU POLSKI Z GODZ. 9.00:

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie dorzecza górnej Wisły jest stabilna. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na zbiornikach i ciekach w Dorzeczu Górnej Wisły oraz kontrolują stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. Został wprowadzony dyżur całodobowy. Zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej, jedynie napełnienie zbiornika Dobczyce przekroczyło normalny poziom piętrzenia (rezerwa 96 %).

W związku z niekorzystnymi prognozami dopływu do zbiorników decyzją Dyrektora RZGW w Krakowie nakazano zwiększenie odpływu ze zbiorników w celu uzyskania zwiększonej rezerwy przeciwpowodziowej.

Na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska wystąpiły lokalne podtopienia. Z kolei na rzece Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne zgłoszono obsunięcie się wału – strażacy są na miejscu i zabezpieczają teren przed zalaniem. Na potoku Kanał Wadowicki zgłoszono pęknięcie wału w miejscowości Wadowice Dolne – pracownicy na miejscu oceniają stan zagrożenia powodziowego zaistniałej sytuacji. Lewy wał potoku Upust w km ok. 6+500 w miejscowości Suchy Grunt został rozmyty, woda przelewała się przez wał – wsparcia udzieliła miejscowa straż pożarna dysponując dwiema pompami wody. Również wody rzeki Małoszówski wystąpiły z brzegów, zostało zalane rondo w Kazimierzy Wielkiej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 776  i 768 Na cieku Dopływ spod Gruszowa na terenie woj. świętokrzyskiego, gm. Kazimierza Wielka w przeważającej większości przepływ korytowy, lokalnie woda wystąpiła z koryta i podchodzi pod zabudowania w miejscowości Kamieńczyce.

ZOBACZ WIĘCEJ: UWAGA! Droga nr 981 nieprzejezdna! Ulewa atakuje południe kraju! Premier Morawiecki na miejscu!

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli odnotowano stany ostrzegawcze.

Potencjalne miejsca zagrożenia – rzeka Barcówka miejscowość Nisko – drzewo w korycie, w dniu dzisiejszym zostanie usunięte. Według prognoz w przeciągu 12 godzin mogą wystąpić opady w wysokości do 10mm. Na rzece Tanew wodowskaz Osuchy – przekroczony jest stan ostrzegawczy, woda wystąpiła z brzegów.  Odnotowywany jest ciągły wzrost poziomu wody. Rzeka monitorowana jest przez pracownika nadzoru wodnego.

Przyrwa Nil, Górnianka, Świerczówka, Trześniówka Kolbuszowska – notowana jest stabilizacja sytuacji. Pozostały zastoiska w obniżeniach terenu. Rzeka Jeżówka – woda w korycie.

Zbiornik Wilcza Wola – dysponuje rezerwa w wysokości 2,4 mln m3

Na rzece Wisłok w miejscowości Tryńcza wodowskaz od godziny 21:00 wskazuje na stan ostrzegawczy z tendencją rosnącą. Stan ostrzegawczy na rzece Wisłok występuje także w Rzeszowie i Żarnowej oraz na rzece Stobnica w m. Godowa. Na pozostałych punktach pomiarowych sytuacja jest ustabilizowana i nie występuje zagrożenie. Na terenie m. Rzeszów w zlewni potoku Młynówka na osiedlu Słocina – sytuacja stabilizuje się. Potok Młynówka na odcinku od ul. Wiktora do ul. Mieszka I i wzdłuż ul. Mieszka I zaobserwowano spadek zwierciadła wody – woda utrzymuje się w korycie cieku. Podtopiona droga powiatowa relacji Brzozów- Strzyżów jest przejezdna, Na przyległych łąkach stagnuje woda. Zbiornik przeciwpowodziowy Besko na Wisłoku dysponuje rezerwą w wysokości 5,15 mln m3 – stan na godz. 04.30 UTC

Na terenie działania ZZ Przemyśl odnotowano stany ostrzegawcze w NW Lubaczów i NW Jarosław. Występują lokalne podtopienia nie zagrażające terenom zurbanizowanym – dotyczy m. Młyny. Na terenie działania NW Lubaczów w chwili obecnej sytuacja się ustabilizowała. Sytuacja na kanałach PI i PII i na pot. Motwica i pot. Czerepań również ustabilizowała się. Poziom wody na chwilę obecną nie wzrasta. Na rz. Szkło w m. Charytany poziom wód wzrasta co może spowodować lokalne podtopienia budynków mieszkalnych. Na terenie NW Lubaczów występują lokalnie słabe opady deszczu, które na chwilę obecną nie stwarzają potencjalnego zagrożenia.

Zarząd Zlewni Jasło - rzeka Wielopolka wodowskaz Paszczyna stan 508 cm – stan alarmowy przekroczony, rzeka Wisłoka wodowskaz Mielec 2 stan 714 cm – stan alarmowy, rzeka Wisłoka wodowskaz Pustków stan 740 cm – stan alarmowy, rzeka Wisłoka wodowskaz Dębica ul. Kościuszki stan 556 cm – stan ostrzegawczy, potok Grabinka wodowskaz Czarna stan 290 cm – stan ostrzegawczy.

- Stany ostrzegawcze zostały również przekroczone na rzekach Jasiołka w m. Jasło, na rz. Wisłoka w m. Żółków, Krajowice i Dębica, oraz na rz. Ropie w m. Topoliny, Ropa.

Na pozostałych rzekach i potokach stany wód układają się poniżej stanów ostrzegawczych.

- W zlewni Wisłoki na obszarze NW Mielec utrzymują się stany wody w strefach średnich i wysokich. Starosta Powiatu Mieleckiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla gmin: Wadowice Górne, Radomyśl, wielki, Mielec, Miasto Mielec, Borowa, Czermin.

Na obszarze Gminy Dębica powstała wyrwa brzegowa, która spowodowała przerwanie ciągłości drogi gminnej do ok. 15 posesji mieszkalnych w miejscowości Latoszyn od potoku Ostra.

Zbiornik Klimkówka na rzece Ropie posiada obecnie rezerwą wysokości 10,47 mln m3 – stan na 04.30 UTC. W górnych partiach rzeki Ropy wystąpiły intensywne opady deszczu, które spowodowały że aktualny dopływ do zbiornika Klimkówka wynosi 105,70 m3/s. W związku z powyższym zgodnie z Instrukcją następuje odpływ zbiornika w wysokości 70,12 m3/s.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UWAGA! Idzie fala powodziowa! ZOBACZ gdzie uderzy!

 

 

 

Źródło: wody.gov.pl

Wczytuję ocenę...


W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Wczytuję komentarze...
W PUNKT - Ardanowski: Żywności w Polsce nie zabraknie! Rozpłochowski: Opozycja straszy śmiercią
Najnowsze