Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...


REGULAMIN

serwisu pod nazwą Sonda SMS

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem serwisu „Sonda SMS” jest Telewizją Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368, NIP: 108-00-14-156, REGON: 146432210 zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu „Sonda”.
 3. Serwis „Sonda SMS” trwa od 14.10.2013 r. do odwołania.
 4. Serwis polega na zbieraniu informacji przez SMS o opiniach telewidzów Telewizji Republika.
 5. Osoba przystępująca do Sondy staje się jej Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 6. Uczestnikiem Sondy, może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) lub osoba, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Sondzie używając należącego do niego numeru telefonu.
 7. Zgodnie z zasadami Sondy określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na nieodpłatny lub odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Serwis.
 8. Koszt wysłania jednej odpłatnej Wiadomości SMS pod numer 72075 wynosi 2 PLN + 23% VAT (2,46 PLN, w tym VAT). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Serwisie.
 9. Przystępując do Sondy Uczestnik:
  • A. powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
  • B. zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
  • C. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Sondzie,
  • D. akceptuje w całości Regulamin,
  • E. wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Sondy nieodpłatnych wiadomości SMS zgodnie z mechaniką Sondy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
 11. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać wiadomość tekstową SMS podnumer 72075 o treści: 1, 2, 3 lub innej wskazanej w materiałach reklamowych lub wkomunikacji promującej Serwis.
 2. Koszt wysłania jednej wiadomości pod numer 72075 wynosi  2,46 zł  z VAT.
 3. W przypadku wysłania prawidłowego Zgłoszenia użytkownik otrzyma na telefon, z którego
  wysłał SMS potwierdzenie otrzymania wiadomości (na co użytkownik jednocześnie wyraża
  zgodę).
 4. Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Sondzie zgodnie z  Regulaminem, staje sięUcz estnikiem Sondy. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Sondy następuje poprzez numertelefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie.
 5. Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja sondy (do 5 wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Wiadomości SMS będą zawierać pytania sondażowe, prośby o opinie oraz wyniki przeprowadzonych sond.
 6. Uczestnik udziela odpowiedzi wysyłając wskazaną w komunikacji treść na numer 72075.
  Koszt wysłania wiadomości wynosi 2 PLN + 23% VAT (2,46 PLN, w tym VAT).
 7. Uczestnictwo w Sondzie ma charakter dobrowolny.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu dostępny jest w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55 oraz na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania serwisu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w pkt III.1
 3. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Telewizją Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55
 5. Reklamacje należy przesyłać w terminie do 5 dni od daty emisji sondy, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni od daty otrzymania.
 6. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu „Sonda SMS”.

 

Regulamin serwisu SMS

TELEWIZJA

 1.       Postanowienia wstępne:

 

 

 2.       Zasady korzystania z Serwisu:

 

 

 3.       Postanowienia końcowe: