Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: odrzucenie wniosku

Głosowało 424 posłów. Za wnioskiem było 168 posłów; przeciw 239; od głosu wstrzymało się 17 posłów. Wobec nieuzyskania większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów.>
Najnowsze